Tổng hợp các loại cờ cầm tay trên thị trường

Theo mục đích sử dụng, hiện nay có 4 loại cờ cầm tay chính: - Cờ cầm tay du lịch - Cờ cầm tay quảng cáo - Cờ cầm tay Tổ quốc - Cờ cầm tay các nước